แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

ในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย อรทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาเรีย มิน่า จิตะสมบัติ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์
ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ระดับ 11 (ศาสตราจารย์อาวุโส)
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดีแก่ นพ.สาธิต กรเณศ หัวหน้าทีมเทนนิสราชแพทย์

เนื่องในโอกาสที่ทีมเทนนิสราชแพทย์ ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสประเพณี 5 สถาบันครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาล

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุม ICN 26th Quadrennial Congress 2017 และในโอกาสได้รับรางวัลจากคะแนนรวมยอดเยี่ยม วิชากายวิภาคศาสตร...

ขอแสดงความชื่นชมแก่หน่วยงานของคณะฯ

ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีแก่ ภาควิชาศัลยศาสตร์

ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงาน ระบบหุ่นยนต์ฝึกหัดการผ่าตัดด้วยภาพเสมือนจริงแบบแรงสะท้อนกลับ

ขอแสดงความยินดีแก่ ดาวเดือน

ในโครงการ We are Freshy Mahidol 2016

ขอแสดงความยินดีแก่ผลงานวิจัย “ถุงรองรับชิ้นเนื้อสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง”

ในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2559"

Pages