ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง President of Asia pacific Society of Human Genetics ตั้งแต่ปี 2019-2021

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 
ขอแสดงความยินดี รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

 
ข่าวน่ายินดี

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ขอแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล

รับประทานรางวัลเกียรติยศ "พิฆเนศวร" ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ สาขารางวัล

 
ขอแสดงความยินดี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

 
ขอแสดงความยินดี อ. ดร. นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการ Digital Health Technical Advisory Group ของ World Health Organization

 
แสดงความยินดี ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

ได้รับรางวัล Distinguished Activity Award จาก World Sleep Society

 
ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 
ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.บุษยา ฤกษ์อำนวยโชค

ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พอพล โรจนพันธุ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิรดา วิทูรพณิชย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติยา วัชโรทยางกูร

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

Pages