You are here

ความสำเร็จและรางวัล

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส

ในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปาล์มอะกาเดมิกส์ (Palmes Acadé miques) ชั้น อัศวิน (Chevalier) จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

รางวัลเกียรติยศของชาวรามาธิบดี

ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพ

ในงาน 37 ปี แห่งวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”

รางวัลคุณภาพด้านการให้การบริการประชาชน

ในส่วนงานการให้ยาเคมีบำบัด จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2548

โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล คือ งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุน ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

รามาธิบดี รับมอบโล่ห์ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “สึนามิ”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ

คนดีสังคมไทย ประจำปี 2548 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

รามาฯ รับโล่รางวัล งานวันงดสูบบุหรี่โลก

จากสถาบันสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ในการประชุม "APS Member's Dinner ที่ Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา

โล่เกียรติยศ ด้านช่วยเหลือทางการแพทย์ ต่อเหตุการธรณีพิบัติคลื่นยักษ์ สึนามิ

ในฐานะที่เป็นคณะแพทย์ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ใน 6 จังหวัดทางภาคใต้

รศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Governors Community Service Award จาก The American College of Chest Phys...

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล บี-บราวน์

ผลงานวิจัยโรคเลือดออกง่ายในทารก และโรคไข้เลือดออก พร้อมผลงานเด่นด้านการป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากการรับโลหิต

แพทย์รามาธิบดี สร้างชื่อก้องโลก

คิดค้นชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคฮีโมฟีเลียตรวจพบได้ใน 15 นาที

ในสาขาการวิจัยทางการพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Pages