You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ขอแสดงความยินดี นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณภัทร อังคธัญกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิดา ลิ้มสุวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ศุกรโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์

ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากกระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี 2562 ระดับดี จากตำรา "โรคตาแห้ง"

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์

แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พกบุญมี และนางสาวกมลชนก สินธุมงคลชัย

ได้รับคัดเลือกเป็น "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2562 ประเภทการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ"เยาวสตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ห...

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages