You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศรี สันตติ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. เกียรติคุณ นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร

ในโอกาสได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ ฝ่ายการคลัง

ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพระบบงานมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย

ในโอกาสได้รับคัดเลือก แม่ดี - บุคลากรเด่น ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ธนิต วีรังคบุตร

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิภารัตน์ มนุญากร และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาวชมพู นาคะวิโร

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น

Pages