แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท "อาจารย์แพทย์"

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของผู้รับทุนวิจัยพิเศษ ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ เพื่องานวิจัย COVID-19 ในปี 2563 จากบริษัท ลอรีอัล...

 
แสดงความยินดี อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

 
แสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรัณ สุภัทรพันธ์

ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 
แสดงความยินดี อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทวัฒนา

ตัวแทนประเทศไทยด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และการทำวิจัยที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัล The Asean-US Science Prize for Women 2020

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

ได้รับรางวัล สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ปี 2563

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

 
แสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

Pages