You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองรายโรค (Stroke)

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.วชิร คชการ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่ง President ของ Asian Society for Female Urology วาระ 2018-2020

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภลักษณ์ เชยชม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี คุณน้ำเพชร  สายบัวทอง

เป็นตัวแทนรับรางวัลชมเชย ประกวดโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นในด้านการทำประโยชน์ให้สังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

ในโอกาสได้รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2561 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รายการ รามาสแควร์ สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL

ได้รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖) สาขาผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์และนักศึกษา

ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปรม คณินวรพันธุ์

ที่ได้รางวัลรองอันดับ 1 ดาวมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบอาชีพดีเด่นปี 2560 - 61 จากสโมสรโรตารีเจริญนคร

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

ในโอกาสได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวน่ายินดีแก่ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

ในโอกาสได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Pages