You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.วินัย วนานุกูล

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.สุวรรณี พุทธิศรี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ รับรางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และรองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีแก่  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์ บัวงาม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษา

ในโอกาสได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีแก่ ตัวแทนนักกีฬารามาธิบดี ในการแข่งขันกีฬา “มอดินแดงเกมส์”

โดยได้รับเหรียญรางวัลคือ 22 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ

ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศรี สันตติ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับประทานรางวัล World No Tobacco Day Awards 2018 จาก (World Health Organization) WHO

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. เกียรติคุณ นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร

ในโอกาสได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

Pages