You are here

ความสำเร็จและรางวัล

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย

ในโอกาสได้รับคัดเลือก แม่ดี - บุคลากรเด่น ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. นพ.ธนิต วีรังคบุตร

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์

ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

ในโอกาสได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิภารัตน์ มนุญากร และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาวชมพู นาคะวิโร

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองรายโรค (Stroke)

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.วชิร คชการ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่ง President ของ Asian Society for Female Urology วาระ 2018-2020

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภลักษณ์ เชยชม

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Pages