You are here

ความสำเร็จและรางวัล

 
ข่าวน่ายินดี

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในฐานะองค์กรดีเด่น ด้านรณรงค์สังคมไทย ลด ละ เลิก บุหรี่ ที่จัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

 
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร

เนื่องในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

 
ขอแสดงความยินดี นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณภัทร อังคธัญกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิดา ลิ้มสุวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ศุกรโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์

ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากกระทรวงศึกษาธิการ

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล

Pages