ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

 
แสดงความยินดี

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร ประจำปี 2562"

 
แสดงความยินดี รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2563 สาขา การแพทย์และสาธารณสุข จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุษบง ฤกษ์วลีกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรพันธ์ จิรสิริธรรม

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ข่าวน่ายินดี ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้สังกัดศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ได้รับรางวัลเหรียญทองบรเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติจากงาน "The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products" (iENA 2019) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์ส...

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติรับตำแหน่ง Honorary Member จาก The World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (WFITN) ประเทศฝรั่งเศส

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR)

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ข่าวน่ายินดี คลินิกเสริมความรู้เบาหวานและทักษะการดูแลตนเอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลการประกวด Thai Diabetes Education Award ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบูลย์ บุญสร้างสุข

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัลลิยา ธรรมประทานกุล และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ข่าวน่ายินดี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล

 
แสดงความยินดี นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

Pages