You are here

ข่าวแจ้ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์พิเศษ

เพื่อรองรับสถานะการณ์การชุมนุมทางการเมือง
ซึ่งอาจจะกระทบต่อการบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน
และสวัสดิภาพของชาวรามาธิบดี

ดูทั้งหมด