You are here

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการให้สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะแก่ผู้ประกันตนว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ 5 รายการ

แหล่งที่มา: 
สยามรัฐ