You are here

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" พระราชทานเช็ค 85 ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ

พระราชทานเช็ค 85 ล้านบาท, มูลนิธิรามาธิบดีฯ

แหล่งที่มา: 
MATICHON ONLINE