You are here

แก้วิกฤติคนไทยอ้วนด้วยการผ่าตัดป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ. นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
แหล่งที่มา: 
แนวหน้า