You are here

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม Faculty Hours ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓
เข้าร่วมกิจกรรม Faculty Hours ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
หัวข้อ “คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี”
 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น ๕
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี