กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อ

วันที่ 4  ธันวาคม 2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  

 
งานเลี้ยงขอบคุณ

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
หนึ่งคนให้ หลายคนรับ... สู่บุญที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 ลานดนตรี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

แจ้งงดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557

 

แจ้งปิดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เพื่อปรับปรุงห้องตรวจ

 

แจ้งปิดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 

 
พิธีทำบุญและเปิดโครงการ CARE Lab

ณ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

Pages