คุณพรรณี อภิปุญญา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณณิชานันท์ พระกระจ่างนันท์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp 2019

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ...

ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณโถงสร้างแรงบันดาลใจ (หน้าห้องมหิดลอดุลเดช) ชั้น 4 อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงาน “NCDs Day: NSTDA Happy Health 2020”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม 113 สก. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adults and Children 2019

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

พิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกาย Ramathibodi Fitness Center

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย Ramathibodi Fitness Center ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

โครงการอบรม การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages