ออกกำลังกายช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บข้อเท้า?

ข้อมูลโดย ผศ. นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ หัวหน้าหน่วยออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 
เมื่อมีคนถามฉันว่าทำไมถึงอยากเป็น “ครูแพทย์” ?

ผู้เขียน : ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
จากแรงบันดาลใจ...สู่ก้าวใหม่การเป็นอาจารย์แพทย์ CNMI

ผู้เขียน : ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ

 
วางแผนฉีดวัคซีนอย่างไร สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19 วัคซีนปอดอักเสบและวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

 
รับมอบเงินบริจาคจากสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ออกกำลังกายช่วยป้องกัน อาการบาดเจ็บข้อไหล่?

ข้อมูลโดย รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 
บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
คุณศุภดิษฐ์ จันทร์ศรี ชวาลา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณไพฑูรย์ หงษ์สุวรรณ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริษัท ยูนิ-ท้อป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages