ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จัดงาน “GRADUATION CELEBRATION 2020 FOR PH.D. AND M.SC. STUDENTS”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ชั้น 4 อาคารสุโขเพลส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เลื่อนการจัดงานเดิน-วิ่ง 55 ปี รามาธิบดี

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 
เปิด,ปิด, บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด, คลินิกนอกเวลาราชการ, คลินิกพรีเมียม, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันปิยมหาราช

 
คุณเพ็ญภรณ์ธนา วงศ์เดชสกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณสุรัฐฐา พรสุทธิชัยพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ใช้ปากดูดพิษงูแบบในหนัง รีดพิษได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ศ. นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณอนงค์ เจริญวรรณยิ่ง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเกรียงไกร ล้ำเลิศปัญญา-คุณกาญจนา อนุรักษ์กมลกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

Pages