ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2556 เรียกร้องยึดมั่น ความถูกต้อง คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธี เคารพความเห็นต่าง สนับสนุนการปฏิรูป การเมือง เศรษกิจ สังคม

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2556 ให้หยุดการเรียนการสอนและปิดสำนักงานในวันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 56 เป็นเวลา 1 วัน แต่โรงพยาบาลเปิดบริการตามปกติ...

 

เพื่อรองรับสถานะการณ์การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งอาจจะกระทบต่อการบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน และสวัสดิภาพของชาวรามาธิบดี

Pages