You are here

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แจ้งย้ายสำนักงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แจ้งย้ายสำนักงานไปยังหอผู้ป่วย 6 ชั้น 7
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

          ตามที่คณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 1 ระยะที่ 2  ซึ่งภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่ในแผนการปรับปรุงดังกล่าวนั้น จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบว่าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  จะย้ายสำนักงานภาควิชาฯ ไปเปิดดำเนินการชั่วคราวที่ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 7 (หอผู้ป่วย 6)
         
หากบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการมีความประสงค์จะติดต่อดำเนินการใดๆ กับภาควิชาฯ สามารถติดต่อได้ตามสถานที่ข้างต้น หรือ โทร.02-201-1154