You are here

ขอเชิญชวน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หรือผู้ดูแล ร่วมให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดิน