You are here

ทำเบิกจ่ายตรง สำหรับสวัสดิการข้าราชการ

ประกาศ
   
     ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการข้าราชการที่ไม่ได้ทำเบิกจ่ายตรง เพื่อให้การเบิกจ่ายตามสิทธิ์ของท่านเป็นไปอย่างถูกต้อง ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีขอให้ท่านทำ“สิทธิ์เบิกจ่ายตรง”
   
     ได้ที่งานเวชระเบียน
- งานเวชระเบียน ชั้น1ของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
-  งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   
ตัวอย่างบัตร