You are here

ชาวรามาฯส่งเสริมการรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย

เช่น ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ดูทั้งหมด