You are here

ผู้ป่วยเด็กที่อายุ 5-18 ปีที่สงสัยเป็นภูมิแพ้จมูก สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อตรวจหาสารก่อภูมิแพ้