You are here

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์มีการปิดประตูฝั่งร้านภูฟ้าและการจราจรภายในอาคารฝั่งถนนพระรามหก

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์มีการปิดประตูฝั่งร้านภูฟ้าและการจราจรภายในอาคารฝั่งถนนพระรามหก