You are here

เด็กอายุ 2 - 5 ปีที่เป็นโรคหืด ที่อาการหายใจเสียงหวีดมากกว่า หรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อปี และที่ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อดูภาวะหายใจเสียงหวีดฉับพลัน