สัมมนา ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย

สร้างความตระหนักของการมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณสุขไทย

Pages