10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ และการป้องกันเพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

ผู้เขียน : ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 
“กระดูกพรุน” ภัยเงียบที่ใกล้ตัว

ผู้เขียน : รศ. นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อาหาร & มะเร็งต่อมลูกหมาก

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การใช้งานคอนแทคเลนส์

ผู้เขียน : พญ.เกวลิน เลขานนท์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าดูงานการรับรองเฉพาะโรค DSC

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“Leader Shift เมื่อโลกเปลี่ยนผู้นำต้องปรับ” สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
มอบของบริจาค

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เล่นบาสฯ ตั้งแต่เด็กทำให้สูงขึ้นจริงหรือไม่

ผู้เขียน : รศ. พญ.เปรมฤดี ภูมิถาวร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
'ไข้เลือดออก’ มหันตภัยร้ายใกล้ตัว

ผู้เขียน : ผศ. พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จากคณะกรรรมการศูนย์นมแม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ และห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย...

 
ฝึกซ้อมแผนรองรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ (4TW) ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages