กิจกรรม Leadership Walk Round โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ.สมุทรปราการ

 
คุณสุนทร ภักดีจรัส บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. จำกัด พัฒนาการ

 
คุณอุทัย ธนสารอักษร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
รู้จักมะเร็ง เกิดขึ้นแล้วรักษาได้

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
E-Orientation for New Graduate Students Academic Year 2020

through e-learning system between August 11-21, 2020

 
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ทำ CPR ช่วยชีวิตผู้ป่วยประสบเหตุหยุดหายใจ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

7 ประเภทพลาสติก รีไซเคิลใหม่ได้ หากแยกก่อนทิ้ง

 
คุณเข็มเพชร-คุณศรัณย์ ฉัตรชัยยัญ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
บริษัท กิบไทย จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารทรีเอ็นโฮลดิ้งเฮ้าส์

 
ดร.ศักดิ์สม จามรมาน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages