คุณสุเทพ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ และคุณเพชรา ลิมป์ชวลิต บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ครอบครัวสุพุทธิธาดา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
คุณสุพรรณิการ์ โยมศิลป์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
การแสดงธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างห้องปฏิบัติการกายวิภาค สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
การบรรยาย “แนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ห้องประชุม 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์กรแพทย์รามาธิบดี และองค์กรแพทย์ศิริราช

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ องค์กรแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

 
PMAC 2021 COVID-19 Advancing Towards an Equitable and Healthy World

MAIN CONFERENCE 29 JANUARY-3 FEBRUARY 2021 (VIRTUAL CONFERENCE)

 
RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2021) In the distancing society, let's stay connected

วันที่ 21-23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี

 
ชีวิตนี้คุ้มหรือยัง?

ผู้เขียน : รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages