พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงและแอปพลิเคชั่นทางการแพทย์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Case-based approach of polysomnography

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12, 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 2, 3 แพทยสมาคม ซ.ศูนย์วิจัย

 
คุณวินัย-คุณพัชราภรณ์ เผ่าเสถียรพันธ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณกานดา ธเนศวรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณกฤตกา สมประกิจ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 

ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามาริบดี ร่วมถ่ายรูปแชร์วิธีการประหยัดพลังงาน ในรูปแบบของท่านพร้อมแคปชันจี๊ดสุดโดนใจ ในหัวข้อ หนึ่งมือร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

 
Pediatric Hematology/Oncology Day 2021: SickKids Alumni

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages