โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ได้รับเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ ปรัชชญา สิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี

 
แถลงข่าว โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.00-20.00 น.

 
งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก

งดให้บริการในเวลาราชการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 เวลา 9.00-17.00 น. และวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30-20.00 น.

 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เรียนวาดภาพสีน้ำ ประจำปี 2564

จัดการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเรียน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์ สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 15 "Call me by your name"

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คุณนพรัตน์ ธรรมสกุลศิริ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณวันชัย คชารักษ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages