รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี กำหนดปิดรับสมัคร 31 มีนาคม ของทุกปี

 
โครงการบุคลากรรามาธิบดีพบผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “Health Food Good Exercise”

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ออกกำลังกาย Ramathibodi Fitness Center ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ความรัก ความเข้าใจ ความห่วงใย ... ที่ไม่สิ้นสุด

ผู้เขียน : พวงรัตน์ มณีวงษ์ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เงินหรืองาน บันดาลสุข

ผู้เขียน : รศ. พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณสมบัติ เลิศสุมิตรกุล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณไชยศักดิ์ ประพฤทธิพงษ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณชนิษฐา โตธนะโภคา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณบงกช คงมาลัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเรียนเชิญสถาปนิก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564

Pages