กลืนน้ำลายผิดวิธีทำให้ฟันยื่นจริงหรือไม่ ?

ผู้เขียน : ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์ ทันตแพทย์จัดฟัน งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ไวรัสโรตาในเด็ก

ผู้เขียน : รศ. พญ.สุพร ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้าหน่วยทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณหนู ตั้งเฉลิมกุล และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรอเงมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมห...

 
คุณฤทธิชัย-ผศ. พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณมลฤดี นรานนท์กิตติกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รู้จัก ‘โบท็อกซ์’ และ ‘ฟิลเลอร์’ ก่อนจะไปฉีด

ผู้เขียน : นายแพทย์วาสนภ วชิรมน หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินทุเรียนตอนเมาอาจเสียชีวิตจริงหรือไม่ ?

ผู้เขียน : พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "สมอง ปอดโปร่ง โลกสดใส ใจเป็นสุข"

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
“โรคคอตีบ” ภัยเงียบที่กำลังกลับมาคุกคามชีวิต

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages