กิจกรรม Faculty hours เรื่อง “ภาษีเเละการจัดการการเงินเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาแพทย์”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
คุณอรทัย ศยามานนท์-คุณอรชร รัถการโกวิท บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณจุฑามาศ รุจิราวรรณ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Prostate Cancer Masterclass

January 8, 2021 @ Room 708 7 Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building Faculty of Medical Ramathibodi Hospital, Mahidol University...

Pages