You are here

 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานบริจาคเลือด เนื่องจากโลหิตขาดแคลนช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณสิรญา หงษ์หยก และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ร.ท.ชนินทร์-คุณจณา วรรณดิษฐ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
One Stop international Conference Management Service บริการจัดประชุมแบบครบวงจร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imcpcthailand.com

 
ประกาศ ผลการประมูลคัดเลือกเพื่อเช่าพื้นที่ประกอบการร้านแว่นตา

บริเวณแผนกตรวจผู้ป่วยนอกจักษุวิทยา ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 597-598

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว “วิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รามาธิบดี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง MoU ด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยและทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages