You are here

ขอเชิญผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน