You are here

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 
     กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังในการประกาศกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เพื่อให้ส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลจากทางราชการ โดยมีผลบังคับใช้สำหรับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
     กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน จึงกำหนดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค โดยให้ส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
     1. ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่มีลักษณะ ข้อบ่งชี้ในการใช้และคุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามที่ประกาศ
     2. ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ที่มีความชัดเจนอยู่ในตัว จะไม่มีการกำหนดลักษณะ ข้อบ่งชี้ในการใช้ และคุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
     3. การซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ให้เบิกได้ตามที่แพทย์ของสถานพยาบาลที่ตรวจรักษาเป็นผู้สั่งซ่อมโดยประหยัด ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราตามรายการที่กำหนด
     4. การเบิกจ่ายค่าฟันเทียมให้นำใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากส่วนราชการต้นสังกัดเท่านั้น
     5. ในกรณีที่รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคใดมีราคาสูงกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด และผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จะใช้รายการดังกล่าว ให้สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิจากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ สถานพยาบาลจะต้องชี้แจงถึงคุณภาพและค่าใช้จ่ายส่วนเกินของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ที่ไม่สามารถนำมาเบิกจากทางราชการให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวทราบ พร้อมมีหลักฐานการยินยอมและรับทราบจำนวนเงินที่ต้องร่วมจ่ายของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย
     6. กรณีที่สถานพยาบาลไม่มีอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคจำหน่าย ให้ผู้มีสิทธินำหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงินไปยื่นขอเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด โดยถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     7. การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ยกเว้นค่าฟันเทียม ต้องดำเนินการผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  
     การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กรณีที่แพทย์ผู้รักษาได้นัดหมายให้ผู้ป่วยมารับการรักษาหรือทำหัตถการไว้ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ตามหนังสือที่อ้างถึงมีผลใช้บังคับ แต่การรักษาหรือทำหัตถการเกิดขึ้นภายหลังจากวันดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้สถานพยาบาลแสดงหลักฐานว่าเป็นการนัดผู้ป่วยล่วงหน้าไว้ในเวชระเบียน (กรณีการเบิกจ่ายผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล) หรือออกเป็นหลักฐานประกอบใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกจ่ายกับส่วนราชการต้นสังกัด)
 
     อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ กรมบัญชีกลางจะทยอยพิจารณาปรับปรุงประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เป็นระยะต่อไป ตามความเหมาะสม
 
     ท่านสามารถติดตามรายละเอียดคำประกาศจากกรมบัญชีกลาง และรายการประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ได้ที่นี่ (ทำลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบไปทั้งหมดให้ด้วยครับ ประมาณ 60 กว่าหน้า โดยเริ่มจากไฟล์ที่ 001 - 002 – 003)
 
เอกสารแนบ ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
เอกสารแนบ การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค