You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมให้บริการผู้ป่วยเต็มรูปแบบแล้ว

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมให้บริการผู้ป่วยเต็มรูปแบบแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557
ณ ชั้น 1 อาคาร 4