You are here

ขอเชิญพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยทางคลินิก เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Research Practice (ICH - GCP)