You are here

ขอเชิญเลือกซื้อผลผลิตสด – ใหม่ จากโครงการ ฯ เกษตรประณีตรามาธิบดี คลอง 13

มาแล้วจ้า  !!! “ผักปลอดสารพิษ”  ราคาย่อมเยาว์
ขอเชิญเลือกซื้อผลผลิตสด – ใหม่
จากโครงการ ฯ เกษตรประณีตรามาธิบดี คลอง 13
ในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 2 - 5 เมษายน 2556
บริเวณ ชั้น 2 หน้าคาเฟตทีเรีย ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป....