You are here

เชิญเข้าฟังกิจกรรม R2R Club …

 

เชิญเข้าฟังกิจกรรม R2R Club …

     1. เรื่อง “ระบบส่งภาพและผลการวินิจฉัยการตรวจ Endoscopy เข้าระบบการจัดเก็บภาพดิจิตอล ทางการแพทย์ (PACS)”
โดย นายกฤษณพงษ์  โพธิ์ศรี  (ภาควิชารังสีวิทยา)
     2. เรื่อง “นวัตกรรมการนำสมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชั่นมาใช้เป็นเครื่องมือติดตามและประเมินหลังผ่าตัดจุลศัลยกรรม”
โดย พญ.งามเฉิด  สิตภาหุล (ภาควิชาศัลยศาสตร์)
     ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย  ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ