You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 490

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 490

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 490 ให้แก่โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 105 รายการ โดยมีคุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนส่งมอบ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ