You are here

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 576

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 576
 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุจำนวน 20 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 576 ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพร โชติวิทยธารากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ