You are here

ประกาศ ปิดการจราจรภายในคณะฯ เพื่อจัดกิจกรรมงาน "เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"