You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
วันแห่งการได้ยินและการพูด

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการ “อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท” ครั้งที่ 4

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการถ่ายทอดสด งานประชุมวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 1 และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 16-17 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับ "โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน"

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 
ขอเชิญสมัครปั่นจักรยาน - วิ่งการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019

12 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 
ขอเชิญเรียนวาดภาพสีน้ำ ประจำปี 2563

จัดการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเรียน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เวลา 16.30-19.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ระยะ 5 เมตร จากประตู/ช่องระบายอากาศ ของสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเป็นเขตปลอดบุหรี่

 
วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ณ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปีที่ 4 ครั้งที่ 9/62 ประจำเดือน กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหยุดการเกิดแผลกดทับ

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages