You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2562
เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อแนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 481
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
ขอเรียนเชิญบุคลากรชาวรามาธิบดี และผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ ปิดการจราจรภายในคณะฯ เพื่อจัดกิจกรรมงาน "เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"

วันที่ 18 พ.ค. 62 เวลา 12.00 น. ถึง 19 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนตั้งแต่ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จนถึงประตู 5 (ประตูอาคารพัสดุ)

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 476

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 474
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
งานเลี้ยงละศีลอด ชมรมมุสลิมรามาธิบดี ขอเชิญฟังบรรยายในหัวข้อ “คุณค่าเดือนเราะมะฎอน เดือนแห่งความประเสริฐ”

ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ห้องประชุม 910 BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หัวข้อ "การรักษาโรคและอาการ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์"

ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๖๒๑ ชั้น ๒ อาคารบริหาร 

สละเวลาซักนิด คิดแยกขยะ

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานปี 2

 โครงการ เริ่มต้น 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต ปีที่ 3 ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้สนใจร่วมฟังบรรยายและการสาธิต ในหัวข้อ ออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages