You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาศักยภาพด้านการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวระดับพื้นที่

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. 

ประกาศ ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ, อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ และ ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนพ...

ประกาศ ศ. นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา คิดดี = ชีวิตดี ร้อยพันปัญหา แพ้หัวใจที่แข็งแกร่ง

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กตเวทิตาคารวะ ๑๐๐ ปี เปรม บุรี ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๕ ผู้สูงอายุกับสังคม ๔.๐

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

หันมาออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อกระตุ้นระบบประสาท

เริ่ม!!สร้างสุขภาพดี แถมฟรีประหยัดพลังงาน

ประกาศ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ ๑๗

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages