You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ ๓ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โถงพระราชบิดา ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโอกาสครบ ๗ รอบ และร่วมฟังปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ ๑๘

ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
ดนตรีบรรเลง บทเพลงกล่อมใจ

ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน เวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าการเงินกลาง ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหาร

 
วันแห่งการได้ยินและการพูด

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการ “อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท” ครั้งที่ 4

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการถ่ายทอดสด งานประชุมวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 1 และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 16-17 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับ "โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน"

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 
ขอเชิญสมัครปั่นจักรยาน - วิ่งการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019

12 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 
ขอเชิญเรียนวาดภาพสีน้ำ ประจำปี 2563

จัดการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเรียน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เวลา 16.30-19.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages