You are here

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมงาน

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมงาน
“โครงการนักศึกษารามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖”
(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
 
ในวันพุธที่ ๔ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ  บริเวณอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี