You are here

ขอเชิญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม Faculty Hours ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ขอเชิญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕
เข้าร่วมกิจกรรม Faculty   Hours  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
หัวข้อ “คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี  ชั้นปีที่ ๕”
 
ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น ๕
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี