You are here

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคล

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศรับสมัครและขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่งหัวหน้างานเวชระเบียน ปฏิบัติงาน งานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
      บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ตำแหน่งหัวหน้างานเวชระเบียน ปฏิบัติงาน งานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่
 
เอกสารประกาศ